مراسم روز کارگر و روز جهانی ایمنی

به گزارش روابط عمومی شرکت صانع روی زنجان، به مناسبت فرارسیدن روز کارگر و روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای از کارگران نمونه به همراه مرد ایمن سال این شرکت تقدیر به عمل آمد. در ابتدای این مراسم داود سقائی، مدیرعامل شرکت و سعید دین محمدی، مدیر کارخانه روز کار و کارگر را تبریک […]

Honoring Ceremony of Superior Workers

According to public relations unit of Sane Rooy Zanjan Co. a ceremony was held to honor the workers of the company in the international Labor Day. At the beginning of the ceremony, Davood Saghaei, the CEO of the factory, congratulated the Labor Day and pointed some tips concerning the factory workers and their related issues. […]

Visiting Faculty & Professionals

According to the public relation of Sane Rooy Zanjan Co., the company hosted faculty and professionals of Soil and Water Research Institute on August 23, 2015. At the beginning, the delegation visited the production line of Sane Rooy factory, and then in the conference room they raised questions about the production process of Sane Rooy’s […]

Celebrating Exemplar Workers

Celebrating the company’s exemplar workers, the presence of Deputy Minister of Cooperatives, Labour and Social Welfare