واحد نمونه کیفی استان در سال ۹۶

همزمان با هفته جهانی استاندارد، همایش تجلیل از واحدهای نمونه آزمایشگاهی و نیز مدیران کنترل کیفی برتر استان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان زنجان برگزار گردید. در این همایش از 6 واحد تولیدی نمونه نیز تجلیل گردید.

Best Qualitative Unit of Province

According to the report of Public Relations unit of Sane Rooy Zanjan Co., a celebration was held in the auditorium of the Chamber of Commerce of Zanjan, coinciding with World Standards Week, to thank the top quality control managers of the province along with the top laboratory units. In this celebration, the top 6 production […]