ریخته گری

فرایند تولید

ورق های تولید شده در واحد الکترولیز به سالن ریخته گری منتقل شده و در کوره ی دوّار ـ با ظرفیت تولید روزانه 30تن ـ به شمش تبدیل می گردند.

سالن های تولید