محلول سازی

فرایند تولید

ایستگاه محلول سازی

این ایستگاه از هشت مخزن  50 مترمکعب تشکیل یافته است که به عنوان پالپ، لیچ اسیدی و لیچ خنثی مورد استفاده قرار می گیرند.

ایستگاه فیلتراسیون

ایستگاه تصفیه

سالن های تولید