محلول سازی

فرایند تولید

ایستگاه محلول سازی

این ایستگاه از هشت مخزن  50 مترمکعب تشکیل یافته است که به عنوان پالپ، لیچ اسیدی و لیچ خنثی مورد استفاده قرار می گیرند.

ایستگاه فیلتراسیون

ایستگاه تصفیه

سالن های تولید

محلول سازی

محلول سازی

این سالن از سه ایستگاه محلول سازی (لیچینگ)، فیلتراسیون و تصفیه تشکیل شده است...
الکترولیز

الکترولیز

این سالن دارای سه خط A ، B و C بوده و هر خط شامل 40 سلول پلیمری وینیل استر ...
ریخته گری

ریخته گری

ورق های تولید شده در واحد الکترولیز به سالن ریخته گری منتقل شده و در کوره دوّار ...